понедељак, 27 маја

Pravila komentarisanja

– Korisnicima portala Media Start Info strogo je zabranjeno pozivanje na mržnju ili diskriminaciju bilo koje vrste, na govor mržnje, objavljivanje sadržaja koji je vulgaran, uvredljiv, rasistički.

– Zabranjeno je reklamiranje usluga i proizvoda, objavljivanje komentara u tuđe ime, lažno predstavljanje, slanje informacija za koje korisnik portala zna da su lažne. Objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala. Kršenje „autorskih prava“.

– Svesno slanje sadržaja koji sadrži viruse ili podatke koji mogu štetiti radu softvera i hardvera portala i druge telekomunikacijske opreme.